Artikel 1 Begrippen en definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever:
Degene die opdracht geeft voor het maken van een opname:

Opdrachtnemer:
Lucide is degene die de opdracht aanvaardt en de startopname maakt.

Startopname:
Het visueel bekijken, beoordelen en vastleggen van de algemene staat waarin de woning zich ten tijde van de opname bevindt.

1.2 Ten aanzien van de startopname geldt het volgende:

a. De opname van de woning houdt in dat er een algemene inspectie wordt uitgevoerd t.a.v. de staat waarin (het gedeelte van) de woning zich op dat moment bevindt.

b. De bevindingen in de opname zijn gebaseerd op visueel onderzoek.

c. De opname is geen gedetailleerd bouwkundig onderzoek.

d. De opname geeft geen indicatie over de waarde van de woning.

e. De opname is geen specialistisch onderzoek ter zake van de fundering en constructie van de woning.

f. De opname controleert niet op noodzakelijke en/of verleende vergunningen.

g. Bij een opname wordt geen hak-, breek- en sloopwerk verricht door Lucide.

h. Een opleveringsinspectie is geen garantie voor de afwezigheid van gebreken.

i. De startopname wordt uitgevoerd per verdieping (bouwlaag).

j. De opname zal alleen plaats vinden als de ruimte goed toegankelijk is. Zolders of andere ruimten welke alleen met losse hulpmiddelen ( zoals ladder) betreden kunnen worden, kunnen in verband met de veiligheid van de inspecteur niet geïnspecteerd worden.

k. Kruipruimtes worden alleen indien aanwezig en mogelijk vanuit het luik bekeken.

l. Ruimtes onder de vloeren, achter wanden en knieschotten worden alleen geïnspecteerd wanneer het mogelijk is.

m. Daar waar een onderdeel niet visueel kan worden geïnspecteerd en er desondanks twijfel is ontstaan aan de staat waarin het verkeert, wordt geadviseerd om ruimtes bereikbaar te maken t.b.v. nadere inspectie. Het vrijmaken van deze vertrekken zal niet door Lucide woning inspectie uitgevoerd worden.

n. Als er vertrekken van de woning niet voor inspectie toegankelijk zijn, zal dit in de rapportage vermeld worden.

o. Per vertrek worden de diverse onderdelen beschreven en/of foto's gemaakt hetgeen gezamenlijk in een proces-verbaal wordt gevoegd en ondertekend.

p. De opname en het inspectierapport zijn een momentopname. Dit houdt in dat omstandigheden, zoals weersinvloeden, vuil of aanwezige werkzaamheden de inspectie kunnen beïnvloeden. Dit zal in het inspectierapport vermeld worden.

q. De woning zal zoveel mogelijk worden beschreven naar bouwstijl en toegepaste materialen. Voorzover deze visueel te beoordelen zijn, kunnen de toegepaste bouwmaterialen omschreven worden in het opnamerapport.

r. Lucide woninginspectie is niet aansprakelijk voor ongeziene schades, tekortkomingen en gebreken in welke zin dan ook. De opdrachtgever kan Lucide woning inspectie hiervoor niet voor aansprakelijk stellen.

s. De samensteller van het opnamerapport streeft naar volledigheid en een zo deugdelijk mogelijke benadering en verantwoording. De bevindingen zijn ook de bevindingen van de inspecteur. En zullen geen zaken omschreven worden in opdracht van en ten gunste opdrachtgever.

t. De opname inspecties worden met alle zorgvuldigheid, kennis en ervaring beoordeeld.

u. De technische installaties in de woning worden alleen visueel beoordeeld, alleen zichtleidingen worden visueel geïnspecteerd, er wordt geen onderzoek verricht betreffende de juiste werking in relatie tot de aanwezige onderdelen, apparaten.

v. Er worden geen metingen gedaan, geen drukproeven of berekeningen in welke zin dan ook verricht.

w. Een dergelijke beoordeling brengt met zich mee, dat het advies een voorlopig en algemeen karakter heeft.

1.3 Onder de opname wordt in ieder geval niet verstaan:

a. Controle of er op basis van bestek, tekeningen en/of technische omschrijving voldaan is aan de nieuwe staat van de woning en de esthetische afwerking hiervan

b. Controle van niet gereinigde beglazing,

c. Controle van de grondgesteldheid c.q. grondkwaliteit (bijv. grondvervuiling en/of archeologie).

d. Controle van geluidsisolatie en/of warmte-isolatie.

e. Controle van gas-, water- en/of elektrische installaties op niet toegankelijke plaatsen.

f. Controle of uitvoering van berekeningen en metingen, bijvoorbeeld aan technische installaties.

g. Controle van grondoppervlakte en/of perceelsgrootte.

h. Controle van dak en/of dakbedekking, hoger dan de eerste bouwlaag.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever betreffende door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever verrichte opname.

2.2 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voorzover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Artikel 3 Uitvoering van de opdracht

3.1 Opdrachtnemer zal de krachtens de opdracht te verrichten werkzaamheden met de zorg van een goed opdrachtnemer, zo mogelijk in bijzijn van de opdrachtgever, uitvoeren.

3.2 Van de startopname maakt de opdrachtnemer desgewenst een rapport, welke hij in overleg met opdrachtgever per reguliere post verstuurd of via de digitale post (pdf- bestand) en stelt deze, na ontvangst van de betaling, ter beschikking aan de opdrachtgever, waarmee de opdracht is voltooid.

3.3 Bij de opname zal de opdrachtgever zicht onthouden van handelingen (nalaten daaronder begrepen) die het de inspecteur van Lucide woning inspectie onmogelijk maken of belemmeren de haar verleende opdracht naar behoren uit te voeren. Bij het niet nakomen zal geen restitutie van de inspectiekosten plaats vinden.

3.4 Het maken van de opname kan niet plaatsvinden als de inspecteur door ziekte of andere calamiteiten verhinderd is. Als hiervan sprake is zal opdrachtgever ook geen rekening ontvangen of hoeven te betalen. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen, indien wederzijds gewenst, een nieuwe afspraak maken. Bij een nieuwe afspraak gelden dan ook de vooreerst afgesproken bedragen.

Artikel 4 Vergoeding en betaling

4.1 De vergoeding voor de krachtens de opdracht te verrichten opname zal worden berekend zoals tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is overeengekomen en is inclusief BTW. Deze kosten worden d.m.v. een faktuur aan opdrachtgever in rekening gebracht en dienen vooraf via bankbetaling of bij aanvang van de inspectie kontant aan de Inspecteur van Lucide te worden betaald.

4.2 De verschuldigdheid van de vergoeding is niet afhankelijk van het resultaat van de opname.

4.3 In geval de opname door opdrachtgever wordt afgezegd binnen 24 uur vóór het tijdstip van aanvang van de keuring (weekeinde en algemeen erkende feestdagen niet meegerekend) , worden de kosten tegen het overeengekomen tarief in rekening gebracht . Het betreft hier alleen het overeengekomen bedrag voor de opname. Als de Inspecteur van Lucide Woninginspectie al onderweg is naar de woning, zullen ook de reiskosten geheel in rekening worden gebracht.

4.4 Het tarief is het tarief, dat geldt op de dag dat opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd aan Lucide Woninginspectie voor het maken van een opname .

4.5 Betaling door opdrachtgever dient te geschieden overeenkomstig de vermelde betalingscondities, zonder aftrek, korting of verrekening.

4.6 Als Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, is hij in verzuim zal er geen inspectie plaatsvinden. Opdrachtgever blijft wel ingebreke en zal het overeengekomen bedrag alsnog moeten betalen. Hiervoor kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht.

4.7 Alle in redelijkheid door opdrachtnemer in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.

4.8 Indien de opdracht door meerdere opdrachtgevers gezamenlijk is gegeven, zijn zij, indien en voorzover de werkzaamheden ten behoeve van hen gezamenlijk zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen.

Artikel 5 Klachten

5.1 Eventuele klachten kunnen worden ingediend bij Lucide Woninginspectie .

5.2 Opdrachtgever is gehouden eventuele klachten met betrekking tot de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag schriftelijk kenbaar te maken binnen dertig dagen na dagtekening van het rapport of na verzenddatum. dan wel onverwijld nadat hij hetgeen waarover hij wenst te klagen, heeft ontdekt. In het laatste geval dient opdrachtgever aan te tonen, dat hij hetgeen waarover hij wenst te klagen, redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade van opdrachtgever, welke is veroorzaakt door niet tijdige, of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Lucide Woninginspectie voor werkzaamheden in het kader van de betreffende overeenkomst en opdracht heeft ontvangen.

6.2 Opdrachtnemer is overigens steeds bevoegd de schade van opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.

6.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden ter zake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door opdrachtnemer uitgevoerde opdracht, indien en voorzover opdrachtnemer daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel niet jegens opdrachtgever aansprakelijk is.

6.4 Lucide Woninginspectie is niet aansprakelijk voor schade, hoe of in welke vorm dan ook, die het gevolg is of het gevolg zou kunnen zijn van het feit dat een bepaald gebrek aan of bij het onderzochte pand niet, niet juist of niet tijdig is gesignaleerd.

Artikel 7 Vervaltermijn

Onverminderd het bepaalde in artikel 6 is opdrachtgever gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat opdrachtnemer de opdracht niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks – tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel 5 is gebeurd – onverwijld schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen 3 maanden na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.


Artikel 8 Tussentijdse beëindiging overeenkomst

De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang door overlijden van de opdrachtnemer, met wederzijds goedvinden en door faillietverklaring dan wel surséance van betaling van de opdrachtgever respectievelijk opdrachtnemer.

Artikel 9 Overmacht

9.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Ziekte van de opdrachtnemer wordt als overmacht beschouwd.

9.2 Op werkdagen zal opdrachtnemer opdrachtgever in geval van overmacht/ziekte onverwijld informeren. In een situatie van overmacht/ziekte spant Lucide Woninginspectie zich in om opnieuw te bemiddelen met de opdrachtgever.

9.3 Is sprake van een dag in het weekeinde, een algemeen erkende feestdag of een door Lucide Woninginspectie aangewezen verplichte vrije dag, dan zal opdrachtnemer opdrachtgever in geval van overmacht/ziekte onverwijld rechtstreeks informeren.

9.4 Tijdens het bestaan van overmacht/ziekte hebben partijen het recht om de overeenkomst te beëindigen. Tijdens overmacht/ziekte worden de verplichtingen van de opdrachtnemer opgeschort.

9.5 De opdrachtgever heeft in een situatie van overmacht/ziekte van de zijde van opdrachtnemer vanwege de overmacht/ziekte geen recht op enige vergoeding van kosten of schade.

9.6 De opdrachtgever heeft in een situatie van overmacht/ziekte van de zijde van de opdrachtnemer geen recht op enige vergoeding door Lucide van kosten of schade.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands Recht.

Artikel 11 Slotbepaling

11.1 De Algemene Voorwaarden treden in werking op 01-04-2014.